Άρθρα

ΠαθήσειςΏμος

Ρήξεις Στροφικού Πετάλου του Ώμου

Οι πιο συχνοί τραυματισμοί των τενόντων του στροφικού πετάλου αφορούν τον υπερακάνθιο και τον υπακάνθιο.